En fridag / A day off

En kort blog på en helt almindelig onsdag aften.

Det er efterårsferie og mange har fri denne uge. Jeg havde fri i mandags og i dag. De næste 2 dage er lange arbejdsdage.

Men i dag var fridag og jeg mødtes med min mangeårige veninde Lene. Lene og jeg kender hinanden fra Luxembourg, så det må siges at være et gammelt venskab. Mere end 30 år. Selv om vi ikke ses så ofte, er vores samtale altid ubesværet og som om vi fortsætter tråden fra dagen før. I dag spiste vi brunch og gav os god tid. Vi nåede vidt omkring og var man gæst i cafeen og sad bag den halve væg bag os, altså uden at kunne se os, men tæt nok til at overhøre vores samtaler, ville man vide, at vi ikke er helt unge. Samtaleemnerne og ordvalg røber, at vi har år på bagen.

På vej til mødet med Lene stoppede jeg op ved dette sted tæt på min bopæl. Havet viste tænder, og jeg måtte fotografere det. For få dage siden gjorde jeg det samme og hilste på fiskemanden, der ejer jordstykket. Han sad bag hytten og kiggede ud over havet. Formodentlig det hav, som er hans levebrød. Jeg ser ham ofte på min vej ud og hjem. Han bærer blå overals og ligner en mand, der arbejder for føden. Da jeg hilste på ham den anden dag, udtrykte jeg min begejstring over det særlige lys og han slog generøst ud med armen og inviterede mig til at kigge lige så tosset jeg ville.

Til formiddag var jeg der så igen. Kiggede, mens jeg trak jakken tættere til mig, for der var sus i sejlene. Billederne fortæller kun en brøkdel af den virkelige stemning. Jeg elsker at være så tæt på havet og den følelse, det vækker i mig. En masse blandede følelser af begejstring, beundring og taknemmelighed bruser op sådan en dag som i dag med blæst, storm og voldsomme bølger. Fantastisk og vidunderligt.

Det har været en skøn dag. Det var DEJLIGT at se Lene, være i et med naturen bare for et øjeblik og senere til fødselsdag hos min nevø. Dejligt, dejligt. Jeg har en del arbejde, som venter, men vil holde fri i aften i sofaen med strikketøj.

God aften til dig.

A short blog on an ordinary Wednesday night.
It’s autumn-holiday and many are off this week. I had the day off on Monday and today. The next 2 days are long working days.
But today was the day off and I met with my longtime friend Lene. Lene and I know each other from Luxembourg, so it is an old friendship. More than 30 years. Although we are not seeing each other as often, our conversation is always easy and as if we are continuing the thread from the day before. Today we ate brunch and had plenty of time. We reached around and were a guest in the café and sat behind the half wall behind us, that is, without being able to see us, but close enough to overhear our conversations, one would know that we are not quite young. The topics of conversation and choice of words reveal, that we have years on the back.
On the way to the meeting with Lene I stopped at this place close to my residence. The sea was rebellious and I had to photograph it. A few days ago, I did the same thing and said hello to the fisherman who owns the seaground. He sat behind the cabin and looked out over the sea. Probably the sea that gives him bread and butter on the table. I often see him on my way out and home. He wears blue overalls and looks like a man who works for a living. When I greeted him the other day, I expressed my excitement at the special light and he generously struck out with his arm and invited me to look as much as I wanted.
This morning I was there again. Looked as I pulled the jacket closer to me, because it was storming. The images tell only a fraction of the real mood. I love being so close to the sea and the feeling it evokes in me. Excitement, admiration and gratitude on a day with winds, storms and violent waves. Amazing and wonderful.
It’s been a great day. It was GREAT to see Lene, be close with nature just for a moment and later at the birthday of my nephew. Lovely, lovely. I have a lot of work waiting, but I want to take the eveningoff on the sofa with knitting. 

Leave a Reply

%d bloggers like this: