Japanske Kana i Danmark

Teksten er på dansk og engelsk.

The text is in Danish and English below.

Kan du huske dit første indtryk af Danmark? Alle er høje.

Er der noget som du er overrasket over? Ja, måden I holder ferie på. Det er jo påske lige nu, og da jeg kørte med toget den anden dag, så jeg mange mennesker sidde i deres haver og bare slappe af. I Japan går vi ud og spiser og drikker, når vi har fri. Hvis vi sidder i haven, er det ikke så afslappende som her. Vi tænker meget over, hvad naboerne tænker om os. For det meste har vi altid meget travlt og ikke tid til afslapning.

Kana fortæller, at hun normalt er meget træt i weekenderne. Jeg spørger hende, hvordan det føles at have så god tid til rådighed, som hun har i disse dage. Hendes svar på næsten fejlfrit dansk er, at det føles perfekt. Kana mener, at det er godt for hende og i øvrigt også godt, at butikkerne har været lukkede. Hvis forretningerne var åbne, ville jeg have stresset lidt over de mange ting, jeg gerne ville købe. Men de har været lukket, så jeg har nydt at gå rundt i København og se Tivoli, læse i min bog i haven. Derhjemme vil jeg gerne læse, men jeg falder i søvn. Eller i toget om morgenen, hvor jeg gerne vil læse en bog, men der er ikke plads til at vende siderne i bogen.

Mange mennesker hjalp mig i Kbh. Jeg spurgte om hjælp, men der var også nogen som kom og spurgte mig om jeg var ok.

 Hvad ville du bruge tiden til, hvis du havde en måned i Danmark? Jeg ville lære at strikke.

Kana fortæller videre, at for ca. 30-40 år siden kunne man som kvinde studere i 2 år til at blive hustru. Der var en form for status i det, fordi man ikke behøvede hverken at arbejde eller studere. En gammel tradition, som ikke rigtig eksisterer længere. På sådan et 2-årigt studie lærte man f.eks. at lave mad, holde hus, arrangere blomster og skrive kaligrafi. Kana tilføjer, at det ikke var undervisningen, som gav status, men det at have tiden og økonomien til det.

Vi får talt om begrebet Hygge, som hendes far har læst om i en avis. Jeg tror, det lykkedes for Kana at forstå meningen. Det er tilsyneladende almen viden i Japan, at Danmark er det land i verden, hvor folk er mest lykkelige. Hvordan det er målt, er svært at forestille sig, men i Japan er det noget som giver stof til eftertanke.

Kana er rejst videre, og jeg vil gerne indrømme, at hendes besøg gjorde indtryk på mig. Jeg har stadig svært ved at placere tanken om en arbejdsdag på 15-17 timer som helt almindeligt. Jeg spurgte Kana om en særlig måde at overnatte på, særligt i storbyerne. Det drejer sig om et hotel, hvor man lejer en seng for de få timers nattesøvn man har, ligesom på et almindeligt hotel. Men dette sted er ikke et værelse, mere en boks, som man kravler ind i. Det er ikke tilladt at bruge offentlige fotos, men søger du på Capsule Hotel, kommer der mange billeder frem. Det er både fascinerende og skræmmende. Det hele handler om at udnytte pladsen. Kunne vi danskere forestille os noget lignende?

Kana og jeg har indgået en aftale. Hun drømmer om at åbne en lille cafe med internationalt præg. Jeg sagde, at sker det en dag, vil jeg tage over for at besøge hende. Til gengæld insisterede Kana på at få tilsendt et eksemplar, hvis jeg får skrevet en bog til børn. Vi har givet hånd på det, så nu er det bare at se om jeg måske skal til Japan en dag eller i det mindste sende post til Japan.

Når Kana vender hjem har Japan en ny Kejser. I skrivende stund har den 125. Kejser Akihito nemlig abdiceret og overlader det sidst eksisterende kejserrige i verden til kronprins Naruhito. En ny tid begynder. Jeg har fået lyst til at lære mere om Japan.

Mange tak for besøget kære Kana. Jeg ønsker dig det bedste i livet.

 

Do you remember your first impression of Denmark? Everybody is tall.

Is there something that has surprised you? Yes, the way you are on holiday. Right now it is Eastern and the other day I drove by train, I saw many people sitting in the garden just relaxing with each other. In Japan people go out when they are off. If we sit in our garden it isn’t relaxed in the same way as here. We think a lot about what other people think about us and second, we are very busy most of the time and don’t have time to relax.

Kana tells, that every weekend at home she is very, very tired. I ask her, how she is feeling about all the spare time she has here in Denmark. Her answer in Danish is nearly without mistakes, when she says, that is feels perfect. Kana is sure it is good for her and another thing is, that the shops are closed, which is also good for her. “If the shops were more open I would stress a little about all the things I would like to buy. But they have been closed and I have enjoyed walking in Copenhagen, seeing Tivoli and reading a book in the garden. At home I often begins to read, but I fall a sleep. Or in the morning train, where it is impossible to turn the pages because of many people.

Many people helped me in Copenhagen. I asked for help, but there was also people coming and asking if I was okay.”

What would you do if you had a month in Denmark? I would learn to knit.

Kana tells, that about 30 years ago a woman could study in two years to become a wife. A wifestudy. It had a kind of status because it meant, that you didn’t had to work nor study a traditionally study. It’s an old tradition, which doesn’t exist any longer. In such a 2 year study the woman would learn to manage a house, to cook, to arrange flowers and to write calligraphy. Kana adds, that it wasn’t the teaching itself, wich gave the status, but the fact that you hade the time and economy to do it.

We talk about the Danish concept Hygge. Her father has read about it in the newspaper. I guess that Kana in the end succeeded understanding the meaning. Apparently it is common knowledge that the Danish people is the most happy people in the world. It’s difficult to imagine how this assertion is documented, but it is something that the Japanese people is thinking about.

Kana has left Denmark and mad a huge impression on me. I can’t forget the thought of a 15-17 hours working-day as normal. I asked Kana about a special way of overnighting in the big cities, if you can’t make it home. It’s a hotel, where you rent a bed for the few hours sleep you can get like in a normal hotel. Only her it’s only a bed ind a kind of box where you climb in. Because of copyrights – maybe another word for pictures – I can’t show pictures, but if you search for Capsule Hotel, you’ll see many pictures that tells you everything. It’s fascinating and kind of scary too. It’s all about exploiting the space. Could we Danish people imagine to live like this?

Kana and I have made an informal agreement. She dreams about opening a small cafe, Japanese/International. I promised her, that if it happens I’ll come and visit her. On my side, I promised Kana an example of my book, if I get to write a book for children. We have shaken hands on the deal, so time will show if I one day fly to Japan og go to the postoffice with mail to Japan.

When Kana returns home, Japan has a new emperor. In this very moment, the 125. emperor Akihito has abdicated and leave the worlds last existing Empire to Crown Prins Naruhito. A new time begins. I would like to learn much more about Japan.

Many thanks for your visit, dear Kana. I wish you the best in life.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

%d bloggers like this: