Nej Tak / No Thanks

Søndag sen morgen.

Jeg har ligget i min seng og læst i bogen Nakanos Genbrugsbutik af Hiromi Kawakami. Romanen foregår i Japan, og det er interessant at læse en historie i fremmede rammer. Det tætteste, jeg har været på Japan, er en uges værtsskab for en japansk, ung pige og et andet besøg af japansk kvinde, så bogen er sjov at læse. Der er mange forskelligheder, men også ligheder mellem bogens medvirkende og den europæiske levestil.

Jeg har læst meget, og bøger har altid haft en plads i mit hjem. Jeg har læst udelukkende af lyst og nysgerrighed. Jeg læser stadig meget, men der er tilføjet et ekstra lag i læsningen. Siden jeg selv har udgivet bøger, læser jeg bøger også for at se og læse, hvordan andre skriver. Det er meget lærerigt. Jeg er ca. 1/3 inde i Nakanos Genbrugsbutik, og jeg er spændt på, om der kommer opfølgning senere i bogen på de mange små historier i historien, eller den lille historie er en selvstændig historie i sig selv. På en måde håber jeg det. Alting behøver ikke en forklaring.

A pro pos forklaringer er det som om at tiden forlanger udredning på alting. Retten til at tie eller blot sige nej tak uden lange forklaringer er ilde set. Ofte drukner omsorgen ved et Nej tak til en selv, i hensynet til modpartens følelser, fordi et Nej tak, kræver forklaring.

Den anden dag holdt jeg fyraftensmøde med en veninde. Det lå i luften, at hensigten var et kort møde, men vi blev revet med af en samtale om at sætte grænser og gøre det på en ordentlig måde. Det blev en god samtale, som på ingen måde var planlagt, men vi endte med en aftale om næste gang vi sås, at fortælle hinanden om de seneste successer med at sige nej tak og sætte en grænse. Sådan et kaffemøde er ren kvalitetstid.

I dag er søndag, og jeg vil sy en time, læse et kapitel og arbejde med min bog om Tehætter. For det er nemlig dét, min næste bog vil handle om. Tehætter og des lige. Så er det sagt.

Billedet er taget i sidste uge en meget tidlig morgen ude ved Strandskoven i Køge. Naturen og morgenen var intet mindre end magisk. Dejlig søndag derude.

**********************************************

Sunday morning.
I’ve been in my bed reading the book Nakanos Recycling Shop by Hiromi Kawakami. The novel takes place in Japan, and it is interesting to read a story in alien settings. The closest I’ve been to Japan is a week’s hosting for a Japanese young girl and another visit by Japanese woman, so the book is fun to read. There are many differences, but also similarities between the book’s contributing and the European style of life.


I’ve read a lot, and books have always had a place in my home. I have read purely out of desire and curiosity. I still read a lot, but an extra layer has been added to the reading. Since I myself have published books, I read books also to see and read how others write. It’s very instructive. I am about 1/3 inside Nakanos Recycling Shop, and I am curious whether there will be follow-up later in the book on the many small stories in the story, or the little story is an independent story in itself. In a way, I hope so. Everything doesn’t need an explanation.


A pro pos explanations it is as if time demands clarification on everything. The right to remain silent or simply say no thanks without long explanations is ill-hope. Often, care drowns out by a No thanks to oneself, in the interests of the other side, because a No thank you, requires explanation.


The other day, I had an end of day meeting with a friend. Between the lines, the intention was a short meeting, but we got carried away by a conversation about setting boundaries and doing it properly. It was a good conversation that was by no means planned, but we ended up with an agreement on the next time we were seeing to tell each other about the recent successes of saying no thanks and setting a limit. Such a coffee meeting is pure quality time.


Today is Sunday, and I’ll sew an hour, read a chapter and work on my book on Tea Caps. Because that’s what my next book is going to be about. Tea caps and other stuff. Now it is said out loud.


The picture was taken last week a very early morning out at Strandskoven in Køge. Nature and the morning were all magical. Lovely Sunday out there.

Leave a Reply

%d bloggers like this: